ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:330
DNES:155
CELKEM:360185

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železnic

                                                                   


Vážené dámy a pánové,

Dovolte mi, abych Vás seznámil s historií naší odborové organizace

První záznamy o naší odborové organizaci se objevují již v době takzvaného Pražského jara 1968 a 1969, kdy byla založena odborová organizace Federace vozmistrů a pracovníků STPO, ale z této neklidné doby se nedochovali žádné informace o dalším působení této organizace. K tomu to lze jen podotknout, že někteří zakládající členové byly perzekuováni.

Nová doba Federace vozmistrů SE začala psát v roce 1992. Impulsem pro vznik odborové organizace byla absence zastupování některých provozních zaměstnanců u VD ze strany OSŽ. Dne 22.4.1992 byla svolána manifestace železničářů před ministerstvo dopravy a ústřední ředitelství drah, za přítomnosti  vedoucích představitelů OSŽ. Po tomto shromáždění se vozmistři a provozní zaměstnanci STP sešly v jednacím sále LD Praha, kde byli tehdy i zástupci  ze Slovenska. Zde se dohodlo, jak se bude dále postupovat, aby se dospělo ke změnám v hájení oprávněných zájmů zúčastněných zaměstnanců VD .

Během roku 1992 proběhla po celé republice jednání, při kterých vznikla tzv.“ Sekce vozmistrů“ při OSŽ, jejich členové měly být zváni na důležitá jednání, což většinou nebyli. A toto byl hlavní impuls k založení nové profesní odborové organizace.

Na dalším jednání užšího vedení Sekce vozmistrů se dohodl termín „Valné hromady“ vozmistrů, byl zvolen přípravný výbor, který měl za úkol dovést sekci vozmistrů k Valné hromadě. Datum bylo určeno na 4.11.1992 a místo konání  Hradec Králové. Přípravný výbor měl 5 členů, kteří měli jasný úkol, připravit Valnou hromadu. Toto bylo také realizováno a 4.11.1992 se v Hradci Králové podařilo založit novou odborovou organizaci Federaci vozmistrů.

Za dobu 20 let se ve vedení této organizace vystřídalo  6 prezidentů, pánové Capouch, Janeček, Žaloudek, Cháňa, Stehlík a Malík

 Víme, že se vždy nepodařilo prosadit vše, co naše odborová organizace požadovala. Ale domníváme se, že trocha práce za námi za těch 20let zůstala, FV se podařilo vybavit vozmistry lepšími a modifikovanými OOPP, pracovními pomůckami, změnit pohled zaměstnavatele na tuto profesi zejména v jejím odměňování.

V prvním desetiletí působení FV došlo k významnému posunu chápání problematiky profese vozmistr ze strany zaměstnavatele a jeho správnému zařazení do tarifních stupňů, pochopení náročnosti a nutnosti provádění technických prohlídek vozů.

   Rok 2005 byl pro profesi vozmistr zlomový. V průběhu tohoto roku dochází k rozšíření kvalifikace o zkoušku N-02  probíhá pilotní projekt kumulace činností vozmistr tranzitér přípravář, probíhají jednání o podobě nového Katalogu prací, kde na základě jednání je většina vozmistrů zařazena v 8 TS a jsou poprvé vozmistři rozděleni na nákladní a osobní s platností od roku 2006.

   Změnou stanov v lednu 2006 se stává FV otevřenější OO a jejími členy mohou být i ostatní zaměstnanci, kteří se podílejí na provozování žel. dopravy. Tento krok přispěl k rozšíření členské základny a také rozhled na jiné námi zastupované profese. V tomto roce začíná vývoj aplikace TSV a FV na něm významně spolupracuje.

   V prosinci roku 2007 dochází k založení dceřiné společnosti ČD Cargo a rozdělení osobní a nákladní dopravy. Tímto rozdělením začala FV působit u obou subjektů. Bylo, potřeba zajistit, aby přechod zaměstnanců obou společností byl plynulý a byly jim zaručeny co nejlepší podmínky pro výkon práce. Rovněž bylo potřeba se spolupodílet na vzniku nových IN vzniklé dceřiné společnosti zejména tak aby dopady do zaměstnanosti byly co nejmenší.

   Od roku 2008 je naše organizace také aktivním účastníkem koalice dopravních odborových svazů,  která se v tomto roce účastnila protestů namířených proti zrušení 42 daňových výjimek.

   V následujícím roce jsme se spolu s ostatními OO musely rovněž vyrovnat s uplatněním § 209 částečná nezaměstnanost u společnosti ČDC. Úkolem FV společně s ostatními OC bylo dohlédnout na uplatnění pouze tam kde k tomu byly důvody.  V tomto roce jsme se také zúčastnili, jednání na půdě parlamentu ČR Počátek roku 2010 začal opět útokem Vlády ČR na jednotlivé benefity zaměstnanců včetně režijních výhod a mimo jiné i přípravou případné stávky na podporu zachování benefitů. Zahájeny byly rovněž přípravy na zamýšlenou kumulaci profesí vozmistr posunovač, bylo dohodnuto, že případná kumulace a tím způsobená ztráta zdravotní způsobilosti nemůže být důvodem k výpovědi. Konec roku se vyznačoval usilovným jednáním o podobě PKS na rok 2011 u společnosti ČD, a.s.

    Následující rok začal pro zaměstnance ČD, a.s. neuzavřenou PKS. V průběhu příprav na Valnou hromadu FV dochází k podpisu této PKS. V březnu se v Lázních Bohdaneč koná valná hromada FV. V tomto roce se rovněž aktivně účastníme jednání koalice dopravních odborových svazů k připravovaným legislativním kroků vlády v oblasti důchodových a sociálních reforem. Dne 16 června se zapojuje FV aktivně do 24 hod. stávky zaměstnanců na železnici a v dopravě. Od 1. září přechází od ČD, a.s. k SŽDC řízení provozu a tím pádem se přesouvá i část námi zastupovaných zaměstnanců a naše organizace začíná působit i u SŽDC, s.o. Probíhají jednání o změně pojišťovny členů FV a cílem je zlepšení pojistných podmínek pro naše členy.

Rok 2012 započal nově podepsanými platnými PKS a také lepšími podmínkami v pojištění zodpovědnosti pro členy FV.

                                                                                                Prezident Federace vozmistrů

                                                                                                              Luboš Malík

© Jak na Zabbix