Vložil: Nitsche David
 30. září 2023 v 8:36


Na jednání Rady a P-FV v září bylo mimo jiné projednáno:

·         Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace z jednáních ČD, a.s. a OC. Byly zaslány připomínky k vládnímu návrhu balíčku úsporných opatření. OC mají připomínky k oblasti danění nepeněžních benefitů, zrušení daňové úlevy na členské příspěvky atd.. Na jednání vedení ČD, a.s. s OC v měsíci červnu a srpnu byly předloženy informace: hospodaření skupiny ČD v roce 2023 je v mírně kladných číslech, výsledky soutěží na provozování dopravy na tratích SŽ, v Moravskoslezském kraji a Karlovarský kraj si ČD, a.s. vysoutěžili provozování dopravy, vyplacení odměny za zvýšenou inflaci všem zaměstnancům ČD, a.s. ve výši 10 000 Kč, v měsíci září 2023 bude na linkách Praha – Tábor, Praha – Česká Třebová a Praha – Ústí nad Labem provozováno náborové kupé (akce ČD) atd..

·         Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace k zahájení kolektivního vyjednávání nad PKS ČD, a.s. pro rok 2024. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body návrhu.

·         Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o změně Katalogu prací ČD, a.s.. Proběhlo jednání k novele. Např. se jedná o zapracování smluvních mezd především THP do jednotlivých KZAM (tarifní stupně a následně smluvní mzda), vznikla nová pracovní pozice ostraha vlaků atd..

·         Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o změně systému odměňování u ČD. Rada FV byla seznámena s tabulkou struktury v rámci této změny. Tabulka obsahuje celkové náklady a rozčlenění na jednotlivé položky. Jednání budou i nadále pokračovat.

·         Člen P-FV p. Kroupa informoval Radu FV o proběhlých jednáních na SŽ. Připomínky za první pololetí k uplatnění PKS nejsou (je plněná), první a druhé změna směrnice 75 k posouzení psychologické způsobilosti zaměstnanců, vznikla nová organizační jednotka FACILIT (provozní a finanční náležitosti), bude centrálně řízená autodoprava, vznikne centrum skolení v Pardubicích. 

·         Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednáních na OC na ČDC. Informace z jednání dne 21.7.2023 k hospodaření společnosti ČDC, a.s. a volbám do Dozorčí Rady ČDC, a.s. atd..

·         Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o jednání pracovní skupiny k IN ČDC na úpravě zajišťování vozidel. Předsedové ZO FV v předstihu obdrželi návrh k zaslání připomínek. Přítomní byli s těmito body seznámeni formou prezentace. Připomínky byly zaslány zaměstnavateli.                                         

·         Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o nárůstu mezd a vytížení pracovišť vozmistrů u ČDC, a.s.. Rada FV byla seznámena formou prezentace s meziročním nárůstem v rámci vybraných profesí. Na vytížení pracovišť je možné nahlédnout u viceprezidenta FV p. Hevery.

·         Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o uplatnění příplatku flexibility dle bodu 4.22. platné PKS ČDC. Předsedové ZO FV byli upozorněni na nutnost dohledu na dodržování vyplácení této odměny. Flexibilita nebyla ze strany PJ uplatňována, ale zaměstnancům byla udělená pouze odměna.

·         Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s návrhem PKS ČDC na rok 2024. Rada FV byla seznámena s předloženým návrhem a se změnami, které navrhl zaměstnavatel. OC se sejdou dne 25.9.2023 na zpracování protinávrhu.

·         Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o novele ZP, která ještě nevstoupila v platnost. Důležitá je změna v možném doručování dokumentů. Je možná komunikace formou datové schránky, e-mailem nebo telefonicky. Další změna je v zásadách práce Home office, povinnost zaměstnavatele předkládat informace o právech a povinnostech při vzniku pracovní smlouvy, změny v oblasti práce na dohodu atd..

·         Prezident FV p. Malík požádal přítomné o schválení složení vyjednávacích týmů pro nadcházející kolektivní vyjednávání. Bylo navrženo následující složení vyjednávacích týmů: ČD, a.s. Vedoucí vyjednavač p. Malík Luboš, Člen vyjednávacího týmu p. Lopata Stanislav. ČDC, a.s. Vedoucí vyjednavač p. Hevera Josef, Člen vyjednávacího týmu p. Nitsche David, Člen vyjednávacího týmu (náhradník) p. Kahánek Luboš. SŽ, s.o. Vedoucí vyjednavač p. Kroupa Štefan, Člen vyjednávacího týmu p. Malík Luboš. Rada FV s navrženými kandidáty a rozdělenými funkcemi souhlasí.  

·                                                                                                  Nitsche David                                                                                                                                  předseda Rady FV