Vložil: Nitsche David
 20. květen 2023 v 8:23


Na jednání květnové Rady a Prezidia FV v Praze Vršovicích bylo mimo jiné projednáno:

·         Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o proběhlých jednáních vedení ČD, a.s. s OC. Dne 24.4.2023 proběhlo jednání Představenstva společnosti, kde byl představen nový benefit ,,lékař na telefonu“ (zaměstnanec by uhradil 30 kč měsíčně a může do tohoto benefitu přibrat další 4 členy rodiny);

hospodaření společnosti, příprava nového systému odměňování - vznikly 3 pracovní skupiny (RPP, ZAP, OCU), které řeší parametry osobního ohodnocení (přesunutí příplatku za zdravotní způsobilost a zaškolování do základního tarifu). Budou zpracovány kritéria hodnocení pro jednotlivé profese. Další jednání bude dnes 11.5.2023. Objem plánovaných prostředků je v současné podobě PKS ČD, a.s. 2023. Výsledná podoba osobního ohodnocení by měla být obdobná, jako dnešních osobní ohodnocení u ČDC, a.s..

·         Člen P-FV p. Kroupa Štefan informoval Radu FV o výjezdním jednání na SŽ, s.o. konaném 4.-5.5.2023, kde se především jednalo o velkém rozsahu střežení pracovišť. Dle sdělení zaměstnavatele bude rozsah upraven v červenci při změně Jízdního řádu. Budou přijata i dohodnutá pravidla. Další jednání je plánováno na 23.6.2023.

·         Předseda Rady FV v souvislosti s koncem volebního období požádal členy Rady FV o provedení volby nového předsedy a místopředsedy Rady Federace vozmistrů na volební období 2023-2028. Jako kandidát na předsedu Rady FV byl navržen p. Nitsche David (předseda ZO FV Ostrava) a jako kandidát na místopředsedu Rady FV byl navržen p. Prachař Jan (předseda ZO FV Brno ČDC). Rada FV jednohlasně schválila tyto dva navržené kandidáty.

·         Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o volbách do dozorčí Rady ČD a ČDC. Voleni budou u společnosti ČD, a.s. 3 zástupci zaměstnanců a u společnosti ČDC, a.s. 2 zástupci zaměstnanců. Ředitelka O10 ČDC, a.s. Mgr. Miklášová požádá zaměstnance o účast na volbách v co nejvyšším možném počtu a na spolupráci při organizaci voleb (např. členové komise atd.). Termín konání voleb zatím není vyhlášen.  Viceprezident FV p. Hevera požádal Radu FV o nahlášení případných zájemců o účast ve Volební komisi s termínem do 9.6.2023.

·         Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o chystaném řešení tabletizace u zaměstnanců v profesi vozmistr. Již dnes se mimo jiné počítá s tím (O21), že bude tablet využit k nahrazení tištěné příručky vozmistra. FV vidí jako problematické používání tabletů v souvislosti s oblastí BOZP, kde bezpečnost na prohlížené koleji zajištuje sice dispečer, avšak v okolní koleje si bezpečnost zajišťuji zaměstnanci sami. Práce s tabletem odvádí pozornost od sledování okolí a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku vážného pracovního úrazu. Zavedení tabletů bude mít pravděpodobně dopad do zaměstnanosti. Podle předběžných informací členská základna nechce plošné zavedení tabletů. Na některé úkony např. v případě manipulačních vlaků, obsluhy manipulačních míst atd. je možné tablet využít a bude i přínosem. Ve velkých stanicích však případné použití přinese pouze navýšení času prohlídky a nemá dle vozmistrů žádný přínos. Rada FV se dohodla, že dne 8.6.2023 se sejde pracovní komise FV v prostorech P-FV od 10:00 hod. a bude vézt diskusi k této problematice s cílem nalezení společného stanoviska a dalšího postupu FV v souvislosti s tímto záměrem. Na jednání Rady a P-FV dne 9.6.2023 bude pozván provozní ředitel ČDC, a.s. Ing. Svojanovský Martin a otázka zavedení tabletů bude na programu jednání.

·         Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV s dopisem OO Federace strojvůdců ke změně Volebního řádu do dozorčí Rady ČDC. K bodu   10:

·         P. Kahánek Lubomír – informoval Radu a P-FV o rozdělení funkcí v rámci činnosti KRK P-FV na volební období 2023-2028. Předseda KRK P-FV byl zvolen p. Kahánek Lubomír, místopředseda KRK P-FV byl zvolen p. Hrazdil Karel a členkou KRK P-FV je p. Suchoňová Renáta.

·         p. Zelinka – požádal o prověření plnění akcí z prověrek BOZP (odstranění závad Děčín hl.n. – stezky).

p. Chabada – dle jeho zjištění není v zápise z prověrek BOZP v Děčíně o stavu stezek nic uvedeno. Přislíbil, že situaci prověří.

 

                                                                                                                       Nitsche David - Předseda Rady FV