Vložil: Nitsche David
 1. duben 2023 v 21:34


Na jednání březnové Rady a Prezidia FV v Praze Vršovicích bylo mimo jiné projednáno:

•          Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o proběhlých jednáních vedení ČD, a.s. a OC. Dne 27.2.2023 proběhlo jednání s představenstvem, kde bylo jednáno o hospodaření společnosti, náboru nových zaměstnanců, objemu přesčasové práce u ČD, a.s. v roce 2022, průměrné měsíční mzdě zaměstnanců ČD, a.s., počtech chybějících zaměstnanců (turnusová potřeba/skutečný stav), nemocnost zaměstnanců dle jednotlivých povolání a lokalit atd..

•          Prezident FV p. Malík informace Radu FV o 1. změně PKS ČD, a.s. Jedná se o oblast stravování. Dne 28.2.2023 bylo další jednání a zaměstnavatel náš návrh, ke kterému se přiklonily i ostatní OC, přijal.

•          Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání pracovní skupiny OOPP u ČD, a.s. P-FV vzneslo připomínku k pracovní obuvi, kterou jsou vybavováni zaměstnanci ČD,a.s.. Na tomto jednání byl prezentován typ nového OOPP v oblasti pracovní obuvi. V případě zájmu bude následovat zkušební období za účasti skupiny zaměstnanců, kteří tento výrobek prověří v provozu.

•          Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o výši přesčasová práce u zaměstnanců společnosti ČD, a.s. V provozu dochází k neobsazování směn a práce chybějících zaměstnanců je rozdělována mezi ostatní zaměstnance. Členové Rady FV byli požádání o zajištění informace o počtu neobsazených směn dle systemizovaných míst v TDPP.

•          SIBP p. Chabada podal Radě informace o organizaci školení BOZP SIBP k řešení problematiky BOZP. Školení proběhne 15.3.2023 v prostorách P-FV a mimo jiné se bude zabývat nastávajícími prověrkami BOZP v rámci všech společností. Dále SIBP p. Chabada informoval o začínajících prověrkách BOZP na úrovni PJ. Některých prověrek se opět letos zúčastní. ZO FV byly požádány o zaslání termínů jednotlivých prověrek, kterých se budou účastnit zástupci Výborů ZO FV (jmenným seznamem zástupců).

•          Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z proběhlých jednání na ČDC k těmto tématům např. určení místa pravidelného výkonu práce pro přiznání cestovních náhrad, neobsazování směn z důvodu nedostatku zaměstnanců, přislíbení účasti zástupců vedení společnosti ČDC, a.s. na Valné hromadě FV v Kutné Hoře.  

•          Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o připomínkování IN KVs3-B-2010, ORs 34, PTs9-B-2011 a PTs 10. U těchto IN P-FV zpracovalo připomínky a zaslalo je zaměstnavateli. Rada FV byla seznámena s těmito připomínkami.

•          Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace ke konání Valné hromady FV v Kutné Hoře, která se bude konat ve dnech 26.4.-28.4.2023. Zástupci zaměstnavatele ČD, a.s. se zúčastní jednání dne 26.4.2023 a zástupci vedení ČDC, a.s. se zúčastní jednání dne 27.4.2023. V rámci jednání Valné hromady budou předloženy návrhy některých změn v Organizačním řádu, Volebním řádu nebo Stanovách FV. Například je nutné zapracovat pravidla pro konání VH, voleb a jiných organizačních záležitostí v době možných epidemických nařízeních. Návrhy se budou zabývat delegáti VH.

 

•     p. Malík informoval, že dohoda o poskytnutí stravného u tzv. dohodářů je výhradně na straně zaměstnance a zaměstnavatele bez možného zásahu odborových orgánů, OOPP dle seznamu  je zaměstnavatel povinen těmito pomůckami zaměstnance vybavit. Zaměstnanec je povinen si přidělená OOPP nafasovat. Pokud tak neučiní a bude mít pracovní úraz zaměstnavatel není povinen mu tento úraz uznat. Dále Informoval o zvolení nového vedení ZO FV Havlíčkův Brod. Předsedou byl nově zvolen p. Števuljak Zdeněk.

  

                                                                                                                            Nitsche David

                                                                                                                          Předseda Rady FV