Vložil: Nirsche David
 15. březen 2019 v 20:5


Na jednání Rady a P-FV v měsíci březnu 2019 bylo mimo jiné projednáno:

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o jednání Představenstva ČD s OC. Ještě před zahájením jednáním proběhla porada zaměřená na provozní záležitosti např. FV požádala o informaci k zajištění prostorů pro vozmistry na Masarykově nádraží atd.. Následně pak proběhlo jednání Představenstva ČD s OC. Vedení společnosti podalo OC informace k problematice zvýšeného počtu MU, hospodaření společnosti ČD za rok 2018, projektu k snížení provozních nákladů, jmenování Ing. Dvořák v rámci odboru obchodu, vzniku nového Odboru vnějších vztahů (reklama a marketing), vizi o založení nadace Českých drah pro pomoc bývalým i nynějším zaměstnancům, kteří se dostali do těžké životní situace, informace o přípravě GVD 2019/2020.

·       Člen P-FV p. Lopata informoval Radu FV o proběhlém připomínkování návrhu změny předpisu M 36 o poskytování OOPP na ČD. Rada FV byla seznámena se zaslanými podněty P-FV. Všechny připomínky byly ze strany zaměstnavatele přijaty. Platnost změny je od 1.3.2019. Dále se chystá změna Katalog OOPP ČD. Proběhla diskuse k sortimentu poskytovaných OOPP a jejích kvalitě. P-FV zpracuje k tomuto návrhu připomínky a zašle je zaměstnavateli.

·       Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace z jednání představenstva ČDC s OC ze dne 26.2.2019. Obsahem jednání bylo mimo jiné přepravy dřeva (kůrovcová kalamita), problematika OOPP-nová trička s reflexními pruhy, chystaná úprava katalogu zaměstnání PERs-44-B-2014, informace k oblasti opravárenství (záměr vedení společnosti na vyšší motivace zaměstnanců SOKV). Dále proběhlo jednání k SF ČDC na rok 2019. Dojde k navýšení příspěvku na kartu Multisport (termín platnosti od 1.5.2019), bude vyhlášena akce karta Multisport v testovacím režimu s platností od 01. 04. do 30. 04. 2019 zdarma (zaměstnanci je můžou vyzkoušet v měsíci dubnu bez dalších závazků) , výše příspěvku ze SF ČDC na zaměstnance atd.. Rada FV byla také informována o jednání na O13 k problematice měření profilu dvojkolí. Bude vyhlášeno výběrové řízení na nákup elektronických měrek.

·       Prezident FV p. Malík podal Radě FV  informace k Valné hromadě FV, která proběhne ve dnech 2.4.-4.4.2019 v Kutné Hoře. Tohoto jednání se budou účastnit také zástupci zaměstnavatelů ČD a.s. a ČDC a.s.. Jako kandidáti do P-FV byli ze strany ZO FV navržení Malík Luboš, Hevera Josef, Kroupa Štefan, Lopata Stanislav, Christová Pavlína a Andrášik Aloiz. Jako kandidáti do KRK P-FV byli ze strany ZO FV navržení Suchoňová Renáta, Kahánek Lubomír, Hrazdil Karel, Jandera Karel, Kolář Petr a Klein Miroslav.

·       Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace, že dne 6.3.2019 proběhlo jednání OC na ČDC k ohodnocování zaměstnanců v opravárenství ČDC, které je v současnosti nedostatečné.

·       SIBP p. Chabada podal Radě FV informace o proběhlém školení oblastních SIBP ZO FV, které proběhlo dne 28.2.2019 v prostorách P-FV. Školení provedl vedoucí oddělení BOZP GŘ ČDC Ing. Průžek. Tématem školení byly zákony, nařízení vlády, vyhlášky, předpisy a směrnice; včetně pokynů k prověrkám BOZP pro rok 2019.

                                                                                                                   Nitsche David

                                                                                                                Předseda Rady FV