Vložil: Hevera Josef
 17. prosinec 2018 v 22:16


   Některé změny v PKS na rok 2019

 

Od 1. 4. 2019 dojde u provozních zaměstnanců k navýšení tarifních mezd o 5,5%

Zvýší se odměna za nepravidelný nástup 150 kč (netopýr)

Dojde k navýšení příplatků za praxi ve všech letových pásmech o 400 kč

Příplatek za řízení referentského vozidla bude 600 kč

Nový příplatek je za čištění a mazání výměn 250 kč

Nárůst smluvních mezd THP 2,75%

 

Navíc zaměstnavatel vyplatí všem zaměstnancům vyplatí jako kompenzaci odměnu ve

výši 5000 kč se mzdou za měsíc prosinec, to je v lednové výplatě.

  

 4.14.3.2 Pro zaměstnance s pevným rozpisem směn Pokud zaměstnanec s pevným rozpisem směn nastoupí po dohodě na směnu na základě provozní potřeby na žádost zaměstnavatele, o které byl informován v době kratší než 48 hodin, přísluší mu odměna podle písmena N přílohy číslo 2.1 této PKS, v daném časovém pásmu. Za zrušení směny a přidělení nové směny se pro účely odměny považuje nástup nebo ukončení s časovým rozdílem 1 hodiny na začátku nebo na konci původní směny. Při takové změně rozpisu směn je nutno dodržet odpočinky mezi směnami a další příslušná ustanovení PKS.

 

4.14.3.2 Pro zaměstnance s pevným rozpisem směn

1. vyrozumění v čase do 03:00 hodin: 500,- Kč

 2. vyrozumění v čase od 03:01 hodin do 06:00 hodin: 400,- Kč

 3. vyrozumění v čase od 06:01 hodin do 12:00 hodin: 350,- Kč

 4. vyrozumění v čase od 12:01 hodin do 24:00 hodin: 250,- Kč

 5. vyrozumění v čase od 24:01 hodin do 48:00 hodin: 150,- Kč

 

12.3     Zaměstnanci letmo mají nárok na nepřetržitý odpočinek připadající na sobotu i neděli alespoň jednou za dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak.

Zaměstnanec může požádat o zapracování maximálně 5 dnů volna z osobních důvodů v kalendářním měsíci výměnou za volno připadající na sobotu a neděli. Nebudou-li tomuto požadavku bránit provozní důvody, zaměstnavatel žádosti zaměstnance vyhoví

 C. Příplatek za práci přesčas (bod 4.12 přílohy č. 2 této PKS, str.46)

35 % průměrného výdělku

50 % průměrného výdělku, jde-li o práci přesčas v noci nebo v sobotu, v neděli
 a ve svátek

35 % průměrného výdělku, jde-li o práci přesčas u zaměstnance dle bodu 2.17 přílohy č. 1 této PKS bez zřetele, zda jde o práci přesčas ve dne, v noci nebo v sobotu,
v neděli a ve svátek

40 % průměrného výdělku, jde-li o práci přesčas u zaměstnanců dle bodu 2.17 přílohy č. 1 této PKS bezprostředně navazující na směnu, vyjma Rg jízdy.

 

 

P. Odměna za nepravidelný nástup (bod 4.14.6 přílohy č. 2 této PKS, str.51)

 Odměna za nepravidelný nástup                 150 Kč za odpracovanou směnu

 

  4.14.8. Odměna za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem Zaměstnanci se za obtížnost     pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem, přísluší odměna ve výši sjednané v písmenu T     

 Odměna za obtížnost prac. režimu              300 Kč za odpracovanou směnu

   

 3.7.1.2  Zaměstnancům ve specifikovaných zaměstnáních dle bodu 2.13 přílohy číslo 1 této PKS a     referentům  kvality, při výkonu práce, přísluší za každý kalendářní den pracovní cesty stravné ve výši:

Ø    92,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

Ø    140,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však
18 hodin,

Ø    217,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

   

 PEERs 42 Řád pro odměňování

 2.2.4    Zaměstnanci dle NV 589/2006 Sb., kterému nemůže zaměstnavatel vzhledem k podmínkám provozu vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby na vyrovnávací období a který je zařazen v režimu letmo, náleží motivační složka. Výše motivační složky je stanovena v písmenu A) přílohy č. 2, těchto zásad.

 B)         Motivační složka ve výši 600,Kč měsíčně náleží zaměstnanci při splnění podmínek uvedených v bodu 2.2.5 těchto zásad.

 

              Čištění a mazání výměn (mimo KZAM 83124)                        250,-Kč