Vložil: Malík Luboš
 23. leden 2018 v 10:17


Zaměstnanecké jízdné v roce 2018

Jízdní výhody v roce 2018 doznají úpravu podmínek jejich užití, proto v běžném termínu, tedy od 1. ledna, prolongace pro rok 2018 nezačala. Platnost všech stávajících aplikací železniční průkazka na In kartě (tzv. „režijce“) z roku 2017 je prodloužena až do 31. května 2018.

Konkrétní novinky v uznávání jízdních výhod ve vlacích Českých drah, a.s., jsou známy ode dne 4. prosince 2017, kdy byla ministrem dopravy ČR podepsána 15. změna „Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu“ (dále „Tarif MD“) a současně také signováno Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici (dále „Memorandum“).

Jako každý rok řeší a rozpracovávají problematiku užití jízdních výhod dokumenty Odboru personálního (O 10) GŘ ČD. Příčinou posunutí začátku prolongace pro nové období 2018 je především nutnost programování odbavovacích a informačních systémů. Podrobnosti pro novou prolongaci budou zveřejněny později, nyní uvádíme následující informace.

·       zásadní informací je tedy v tuto chvíli to, že „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 za podmínek platných v roce 2017. V tuto chvíli platí tedy vše jako v loňském roce, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní;

·       za stejných podmínek jako v roce 2017 platí ve vlacích ČD i jízdní výhody ZSSK a ŽSR;

Začátek prolongačního období 2018 bude teprve vyhlášen, a to jako každoročně, tzv. „prolongačním rozkazem“ – Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD;

·       Tarifem MD dochází ke zvýšení paušálního zaměstnaneckého jízdného pro roky 2018 a 2019, které bylo stanoveno na:

·     1.100 Kč pro aktivního zaměstnance,

·     1.250 Kč pro rodinného příslušníka mimo dětí,

·     600 Kč pro děti (a studenty do 26 let) a důchodce;

·       Tarifem MD je nově platnost zaměstnaneckého jízdného stanovena nikoli na kalendářní rok, ale na období platnosti příslušného jízdního řádu (tedy od prosincové změny jízdního řádu do další prosincové změny jízdního řádu);

·       Tarifem MD je určena nová podmínka, že železniční průkazka (režijka) neplatí v komerčních vlacích dopravce ČD a na lanové dráze ČD, a neplatí rovněž pro přepravu spoluzavazadel. V této souvislosti České dráhy zavádějí nové časové síťové příplatky k tzv. režijnímu jízdnému, a to „příplatek pro komerční vlaky a lanovku“ a „příplatek pro zavazadla“;

·       Memorandum předpokládá možnou centrální úhradu časových síťových příplatků za své oprávněné držitele jízdních výhod společnostmi ČD a SŽDC, kteří by tak tedy při prolongaci zaplatili pouze cenu paušálního jízdného dle Tarifu MD. S ostatními organizacemi se o způsobu úhrady časových síťových příplatků zatím jedná;

·       Příplatek pro komerční vlaky a lanovku platný pro dobu prolongačního období činí 690 Kč (pro aktivní zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+), resp. 350 Kč (pro důchodce a děti -15 let). Pro stanovení výše ceny příplatku u dětí do 15 let je rozhodující věk dítěte v okamžiku provádění prolongace;

·       Příplatek pro zavazadla činí 490 Kč, tento však mohou využít pouze aktivní zaměstnanci, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku nebude nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné v UBP dle tarifu TR 10 ve výši 20 Kč;

·       Časové síťové příplatky si bude moci pořídit každý oprávněný držitel pouze v okamžiku prolongace, dodatečně to nebude možné, až na závažné výjimky, a to po úhradě specifického manipulačního poplatku;

·       Evidenční lístky po provedení nové prolongace 2018 držitelem, ani místenky s rozdružením, nebudou již v komerčních vlacích ČD potřeba – nárok jízdních výhod držitel bude prokazovat zakoupeným časovým síťovým příplatkem, který bude nahrán na In Kartě spolu s paušálním zaměstnaneckým jízdným. Pokud tento příplatek v komerčním vlaku mít cestující nebude, zaplatí jízdné dle tarifu TR 10, na které prokáže nárok, nebo jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku za 125 Kč (5 €). Ten bude platit do 24:00 hodin následujícího dne. Tento příplatek budou platit například i držitelé jízdních výhod ZSSK a ŽSR nebo cestující s jízdními doklady FIP, atd.;

·       Cestující s jízdními výhodami, který nebude mít uhrazen časový síťový příplatek nebo jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku, zaplatí při jízdě na lanovce jízdné s místenkou dle tarifu TR 14. Cestující s jízdními výhodami a zakoupeným příplatkem pro komerční vlaky a lanovku jízdné neplatí, vyzvedne si u pokladní přepážky nebo průvodčího lanové dráhy pouze místenku za 0 Kč;

·       Shodný princip bude platit analogicky i při přepravě spoluzavazadla držiteli jízdních výhod. Pokud bude mít cestující na své In Kartě nahrán časový síťový příplatek pro zavazadla, bude přeprava jeho spoluzavazadla bezplatná, v opačném případě zaplatí cenu za přepravu zavazadla dle tarifu TR 10;

·       Momentálně to není aktuální, ale v horizontu několika měsíců bude ještě nutno respektovat následující skutečnost ohledně užití jízdních výhod:

·     V novelizovaném Tarifu MD je dále nově stanoveno, že železniční průkazka (režijka) neplatí ani ve vlacích, které bude dopravce České dráhy provozovat na základě úspěchu v nabídkových řízeních (tzv. soutěžích na dopravce) vyhlášených objednateli – tj. krajskými úřady pro regionální dopravu nebo Ministerstvem dopravy pro dálkovou dopravu. S naplněním tohoto ustanovení Tarifu MD v praxi se nesetkáme dříve než v prosinci 2019, nicméně poté bude nutno vyhlásit i pro příslušný provozní soubor těchto vlaků další časový příplatek (obdobný výše zmíněným časovým síťovým příplatkům pro komerční vlaky a lanovku nebo pro zavazadla). Cena takového příplatku bude stanovena a vyhlášena dopravcem ČD v dostatečném předstihu.

·     V průběhu roku 2018 v souvislosti s výše uvedeným opatřením předpokládáme nové využití evidenčních lístků (ty se v tuto chvíli vydávají pro držitele jízdních výhod při použití komerčních vlaků dopravce ČD). Ode dne vyhlášení bude nutno nově mít evidenční lístky k přepravě v určených vlacích (na vyjmenovaných tratích, v územních obvodech, u vybraných relací spojů, aj.), jejichž další provoz bude předmětem oznámených nabídkových řízení (tzv. soutěží na dopravce) jednotlivými objednateli. Toto opatření bude vyhlášeno Odborem personálním GŘ ČD, včetně způsobu výdeje a použití evidenčních lístků (to bude obdobné, jako je v tuto chvíli u komerčních vlaků dopravce ČD).

 

Praha, 22.01.2018 *** České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Praha