Vložil: Nitsche David
 20. listopad 2017 v 20:10


Na jednání Rady a Prezidia FV 11/2017 bylo mimo jiné projednáno:  

     

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o průběhu kolektivního vyjednávání na ČDC. Dne 16.10.2017 v Praze Vysočanech se konalo společné jednání OC k tomuto návrhu. Výsledkem jednání byl společný protinávrh OC. Následně pak v termínu 30.10. – 2.11.2017 proběhlo společné výjezdní kolektivní vyjednávání zaměstnavatele a vyjednávacích týmů OC v Kraskově. Za zaměstnavatele se účastnil ředitel oboru lidských zdrojů ing. Mojmír Bakalář, člen představenstva pověřeným řízení provozu ing. Zdeňek Škvařil atd.. Rada FV byla seznámena s průběžnými výsledky jednání. Byly prezentovány jak již dohodnuté body PKS, tak i rozporné body o kterých se bude i nadále jednat. Další kolektivní vyjednávání proběhne 16.11.2017.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zahájení kolektivního vyjednávání na ČD, ke kterému došlo dne 31.10.2017 předáním návrhu PKS ČD 2018 ze strany zaměstnavatele. OC se sešly dne 6.11.2017 na společném jednání, kde zpracovaly oponentní návrh. Ten byl následně zaslán zaměstnavateli. Rada FV byla seznámena s prezentací tohoto společného návrhu. Další termín kolektivní vyjednávání zatím není ustanoven.

·       Člen P-FV p. Kroupa informoval Radu FV o zahájení kolektivního vyjednávání na SŽDC. V termínu 16.10.-20.10.2017 proběhlo  výjezdní jednání OC v Berouně, kde vznikl protinávrh PKS SŽDC na rok 2018, který byl následně zaslán zaměstnavateli. Rada FV byla seznámena s prezentací tohoto společného návrhu. Další kolektivní vyjednávání proběhne 15.11.2017. Informace pro členskou základnu jsou zveřejněny na webových stránkách P-FV.

·       Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o zaslaných informacích k pojištění odpovědnosti za škody vzniklé zaměstnavateli u pojišťovny MAXIMA. Předsedové ZO FV obdrželi informace elektronicky a mají s nimi seznámit svou členskou základnu.

·       Prezident FV p. Malík seznámil Radu FV o usnesení představenstva ČD a.s. ze dne 17.10.2017 o zavedení tzv. retenčního program ČD na roky 2017/2018, který má řešit problematiku nedostatku zaměstnanců u společnosti ČD. Tento program má mít platnost od 1.12.2017 do 31.12.2018. Rada FV byla seznámena se systémem tohoto retenčního programu ČD (rozsah profesí, náborový příspěvek, stabilizační příspěvek, příspěvek pro zaměstnance, který do společnosti přivede nového zaměstnance dle seznamu profesí atd.). OC jsou zásadně proti takovému systému.

·       Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o průběhu jednání s MD v otázce jízdních výhod na rok 2018. OC zaslaly společné memorandum, které obsahovalo stanovisko všech OC. Rada FV byla seznámena se zněním tohoto memoranda. Na základě jednání pak vzešel návrh 15. úpravy Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy. Rada FV byla seznámena s jednotlivými body tohoto návrhu (výše poplatků, rozsah platnosti atd.) a s výkladem jednotlivých bodů změny. Budou následovat další jednání k této problematice.

·       p. Nitsche -  seznámil Radu FV s výsledkem jednání na úrovni PJ Ostrava o formě navýšení ohodnocení vozmistrů na pracovišti Opava Východ. Vedení PJ Ostrava zaslalo na O10 žádost o změnu v Katalogu zaměstnání v profesi vozmistr. P-FV bylo požádáno o podporu žádosti vedení PJ Ostrava na úrovni GŘ O10 po své linii.

·       P. Podskalský informoval Radu FV o skutečnosti, že na pracovišti vozmistrů Most příjezd není vozmistrům přiznán 9 TS z důvodu, že prohlídky provádějí pouze na vozech a ne na vlaku (nárokovost 9 TS dle katalogu zaměstnání uvádí prohlídky na vlaku). Viceprezident FV p.Hevera doporučil jednání se zaměstnavatelem o změně TDPP. Dále požádal o zaslání současných TDPP na P-FV, které provede rozbor vykonávaných činností vozmistrů na pracovišti Most příjezd.

 

                                                                                                            Nitsche David

                                                                                                         Předseda Rady FV