Vložil: Štefan Kroupa
 22. říjen 2017 v 10:10


3. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 20. 10. 2017 po výjezdním kolektivním vyjednávání v Berouně

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 dále pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:

o   a)           nejméně jeden rok, avšak méně než pět let           10 000 Kč,

o   b)           nejméně pět let, avšak méně než dvacet let          12 000 Kč,

o   c)           dvacet a více let                                                           15 000 Kč,

·        překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b));

V rozporu zůstávají následující oblasti:

Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.


Štefan Kroupa

(hlavní vyjednavač pro PKS při SŽDC za Federaci vozmistrů)