Vložil: Nitsche David
 29. květen 2021 v 20:20Informace z jednání Rady a P-FV 05/2021 v Praze Vršovicích

 

          Na tomto jednání bylo mimo jiné projednáno:

 

·      Prezident FV p. Malík podal Radě FV informace o jednáních vedení ČD,a.s. a OC, kde byly předány Informace k chystané organizační změně s účinností od 1.7.2021. Dále pak byla diskutována problematika KOP. Rada FV byla podrobně seznámena formou prezentace o změně organizační struktury ČD, a.s.. jak v oblasti osobní dopravy, tak i v opravárenství. Proběhla diskuse k předloženému materiálu.

·      Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV Informace o jednání zástupců vedení společnosti ČDC, a.s. a OC. V předešlém období se na úrovni vedení společnosti řešil především ,,Covid“ (testy, nemocnost, přesčasová práce). Dne 11.5.2021 proběhlo jednání s předsedou představenstva Ing. Tothem, kde p. Hevera obdržel informace o vývoji hospodaření společnosti, průběžných racionalizačních opatřeních, schválené odměně pro zaměstnance při obsluze uhelné kotelny atd.. 

·      Viceprezident FV p. Hevera informoval o situaci v oblasti pojištění odpovědnosti za vznik škod zaměstnavateli. Dle sdělení makléřské společnosti Abaccus náklady na pojistné události jsou v poslední době značně vysoké. Hlavně u pojištěnců z řad FV profese posunovač a strojvedoucí. Proto asi bude ze strany pojišťovny Maxima vyvoláno jednání k řešení této situace.

·      SIBP p. Chabada seznámil přítomné s mimořádným opatřením na úrovni výkonných jednotek ke konání prověrek BOZP. Prověrky proběhnou na místních úrovních. ZO FV na základě obdržených informací zaměstnanců zašlou zaměstnavateli a SIBP p. Chabadovi (v kopii) seznam závad, které budou následně vypořádány v rámci vyhodnocení prověrek BOZP na rok 2021. SIBP p. Chabada provede následné kontroly v celé síti ČD a ČDC na pracovištích našich členů.

 

 

       Nitsche David

       Předseda Rady FV