Vložil: Nitsche David
 30. září 2017 v 17:15Na jednání Rady a Prezidia FV 09/2017 bylo mimo jiné projednáno:

1)     SIBP p. Chabada seznámil Radu FV se Zprávou o prověrkách BOZP u ČD, ČDC a SŽDC za rok 2017. Proběhlých prověrek se zúčastnili zástupci ZO FV. Některých prověrek se také SIBP p. Chabada zúčastnil osobně. Rada FV byla seznámena s těmito zprávami. Byli dále upozorněni na počet zjištěných závad, nejčastější závady (malování, stezky atd.), počty pracovních úrazů.

2)     Viceprezident FV p. Hevera požádal Radu FV o delegování zástupců na kolektivní vyjednávání na rok 2018 za FV. Rada FV navrhla složení vyjednávacích týmu u ČD a.s., ČDC a.s. a SŽDC na kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2018. Navrženi jsou:  u ČD a.s.: vedoucí vyjednavač Malík L. a člen p. Lopata S., u ČDC a.s.: vedoucí vyjednavač Hevera J. a členové p. Nitsche D., p. Urbánek J a u SŽDC vedoucí vyjednavač p. Kroupa a členové p. Malík, pí. Christová (poradce). Rada FV schválila tuto nominaci.

3)     Viceprezident FV p. Hevera seznámil Radu FV se zaslanou odpovědí k problematice rozdílů v IS PRIS a ALTWORX. Při porovnání obou systémů je shledán značný nepoměr v jednotlivých položkách. Data z IS PRIS jsou dle názoru FV přesnější.

4)     Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o zaslaném návrhu z MD ,,Jízdní výhody pro zaměstnance, rodinné příslušník a důchodce – 15. úprava Tarifu od 1.1.2018“. Rada FV byla seznámena s jednotlivými navrženými změnami. P-FV zaslalo na MD odpověď na tento návrh, která obsahovala připomínky FV. Dále pak požádalo o konferenční projednání všech připomínek OO. V následujících dnech se sejde pracovní skupina OO působících na ČD, která bude dále pokračovat v jednání k této problematice.

5)     Prezident FV p. Malík podal informace o postupu prací ve Vršovicích a zabezpečovacím systému budovy budoucího sídla P-FV. Rada FV byla seznámena s prezentací stavu prostor kanceláří P-FV.

6)     Viceprezident FV p. Hevera podal Radě FV informace o 2 změně KVs3 – B – 2008. Zaměstnanci budou proškoleni z této změny v rámci pravidelného školení na DVI. Rada FV byla podrobně seznámena s jednotlivými změnami v této IN.

 

                                                                                                                 Nitsche David

                                                                                                              Předseda Rady FV