ADMINISTRACE:
Uživatelské jméno:

Heslo:


POČET NÁVŠTĚV:
VČERA:146
DNES:24
CELKEM:118728

UŽITEČNÉ ODKAZY:
IDOSJízdní řády
CDČeské dráhy
CARGOČD Cargo
OSZOdborový svaz železničárů
SZDCSpráva železniční dopravní cesty
 Vložil: Nitsche David
 18. září 2015 v 15:22

          Na jednání Rady a P-FV dne 10. 9. 2015 bylo mimo jiné projednáno

 

-Viceprezident FV p. Hevera seznámil přítomné s připomínkováním IN PERs28-B-2009 ČDC. P-FV zaslalo v prvním kole své připomínky a následně obdrželo z GŘ ČDC souhrnný materiál všech připomínek OC. Rada FV byla seznámena s těmito připomínkami. Bude následovat 2.kolo připomínkového řízení k IN PERs28-B-2009 ČDC. Rada FV tuto informaci bere na vědomí.

-Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o ukončení projednávání novely IN KV1 – B – 201? ČDC. Dne 2.9.2015 došlo k poslednímu jednání k této novele. Rada FV byla seznámena s jednotlivými novými a upravenými body konečné verze IN KV1 – B – 201?. Termín platnosti zatím není stanoven. Rada FV tuto informaci bere na vědomí.

-Viceprezident FV p. Hevera také Radě FV podal informace z jednání představenstva ČDC a.s. v Seči např. ekonomická situace ČDC, nové přepravy, modernizace a obnova hnacích vozidel a vozového parku, problematika dodávky brzdových špalků, výluková činnost atd..

-Prezident FV p. Malík informoval Radu FV o dalším průběhu jednání o zavedení nové profese četař – tranzitér přípravář u ČD a.s.                                      

-GŘ ČD a.s. předložilo další upravený návrh, ve kterém požaduje jednotný přístup k zavedení této funkce ve všech VJ. P-FV obdrželo seznam zaměstnanců, kteří by měli tuto funkci zastávat (většinou současní přejímači čištění na DKV). P-FV zaslalo své stanovisko s připomínkami na GŘ ČD a.s.. Jednání budou i nadále pokračovat.

-Viceprezident FV p. Hevera informoval Radu FV o návrhu centrálních akcí BOZP na rok 2016 ČDC. -Viceprezident FV p. Hevera požádal předsedy ZO FV o zaslání návrhů na požadavky FV pro návrh centrálních akcí BOZP na rok 2017.

-Viceprezident FV p. Hevera požádal přítomné předsedy o návrh a schválení vyjednavačů OC FV na jednání o nových PKS na rok 2016 (u SŽDC na roky 2016 – 2018).Dle informace prezidenta FV p. Malíka u SŽDC již kolektivní vyjednávání začalo předáním návrhu PKS SŽDC na roky 2016-2018 dne 28.8.2015. P-FV navrhlo vyjednávací tým ve složení vedoucí vyjednavač p. Kroupa Š. a členové pí. Christová P., p. Malík L.. P-FV požádalo zaměstnavatele o uvolnění těchto členů vyjednávacího týmu. Rada FV byla požádána o schválení.                

-Rada FV dále navrhla složení vyjednávacích týmu u ČD a.s. a ČDC a.s. na kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2016. Navrženi jsou:  u ČD a.s.: vedoucí vyjednavač Malík L. členové p. Lopata S. a p. Žaloudek V. a u ČDC a.s.: vedoucí vyjednavač Hevera J. a členové p. Nitsche D. a p. Urbánek J. Rada FV po diskusi schválila tuto nominaci.

-Člen P-FV p. Kroupa informoval o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC. Rada FV byla seznámena se zaslaným návrhem nové PKS SŽDC na roky 2016-2018. Dále pak byla Rada FV informována o harmonogramu plánovaných jednání.

-Prezident FV p. Malík požádal přítomné členy Rady FV o předložení připomínek a návrhů do kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC s.o., ČD a.s a ČDC a.s. na rok 2016. Po diskusi budou vedoucí vyjednávacích týmů prosazovat co nejlepší podmínky pro zaměstnance všech společností ve kterých zastupujeme svou členskou základnu.

-Člen Rady FV p. Šnajdr požádal P-FV o informaci k plánované výměně režijních průkazů. Prezident FV p. Malík poskytl informaci o harmonogramu a podmínkách výměny. Všichni zaměstnanci budou ze strany zaměstnavatele včas informováni.

-Předseda Rady FV p. Nitsche – požádal Radu FV o diskusi nad zavedení nového systému přihlašování na akce pořádané P-FV ve spolupráci se zaměstnavateli SŽDC s.o., ČD a.s. a SŽDC. Ze strany členské základny předsedové ZO FV dostávají často dotazy na opakovanou účast některých účastníků na úkor ostatních. Členka P-FV pí. Christová konstatovala, že na pořádání akcí jsou ze strany zaměstnavatelů poskytnuty finanční prostředky a proto se musí akce obsadit poměrnou částí účastníků jak z ČDC a.s., ČD a.s. a SŽDC a.s.. Žadatelé jsou ve většině případů uspokojeni nebo je jim nabídnuta účast na jiné akci. Jiný systém je problematický. Požádala předsedy o předložení jednotlivých stížností (jména stěžovatelů) a provede prověření a případné vyřešení problému.                                      

Tato problematika bude i nadále diskutována s cílem nalezení optimálního systému na rok 2016.

-Předseda Rady FV p. Nitsche vznesl dotaz k možnosti prosazování ze strany SIBP zavedení do nárokovosti na OOPP možnosti nošení tříčtvrťových kalhot při velmi teplém počasí. SIBP p. Chabada přislíbil, že bude tento požadavek členské základny řešit se zástupcem GŘ ČDC a.s. pro BOZP p. Průškem.

 

Předseda Rady FV

Nitsche David             

                                                                                             

 

© Jak na Zabbix